הגשת מועמדות להיכלל בספר היועצים והמתכננים

  1. ​​​​​​​​​​​​​​​​עיריית נצרת (להלן: "העירייה ") מתכבדת בזאת להזמין יועצים ומתכננים, להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה לביצוע עבודות מקצועיות הדרושות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים. בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 8/2016. קישור​ קול קורא- הגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים.
  2. על היועצים המבקשים להירשם למאגר היועצים של עיריית נצרת למלא את הטופס האינטרנטי הנמצא באתר העירייה WWW.NAZARETH.MUNI.IL  ולצרף את כל המסמכים המצורפים להזמנה זו כשהם חתומים במקור כאמור בהליך זה להלן. יש להגיש את טופס הרישום האינטרנטי עד לתאריך  30.12.2021.
  3. כל מבקש רשאי להירשם במאגר היועצים ביותר מתחום אחד (כולל מספר תחומי משנה), ובלבד שהוא מילא את הטופס האינטרנטי במלואו כולל כל המסמכים הדרושים לפי הליך זה וציין זאת במפורש בבקשתו כי הוא מעוניין להירשם בתחומים הללו.
  4. רשאי כל אחד מן המציעים לפנות אל העירייה בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי ההזמנה או לחלק מהם  דרך הדואר האלקטרוני rafa.m@nazareth.muni.il.
  5. העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

הגשת המועמדות

ההרשמה תסתיים בתאריך 31.12.2021 בחצות.

* שדה חובה​

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

פרטי היועץ


נא לצרף קורות חיים רלוונטיים, סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 04-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 04-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1111111

יש להזין כתובת דואל חוקית.

כתובת המבקש


יישות משפטית של היועץ/העסק


בעת בחירת בעלות יחיד יש למלא:


פרטי סיווג היועץ - ענפי פעילות עיקריים
מסמכים הנדרשים לצירוף

הפונה מתבקש לצרף את המסמכים הרשומים מטה. צירוף כל המסמכים מהווה תנאי סף לאישור היועץ
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, bmp, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, bmp, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
עבור יועץ אקוסטי - אישור יועץ מוכר מטעם משרד הכלכלה. עבור הנחיית פסיכולוגים - רישיון פסיכולוג. סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB

עבור אדריכלים, מתכננים, שמאים ומהנדסים


סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB

לקוחות עיקריים להמלצות

יש לספק 3 המלצות לפחות משלוש השנים שקדמו להגשת המועמדות


סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB


סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB


סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB


סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB

מורשים

סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
מאושרים ע"י רואה החשבון של התאגיד. סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
מאושרים ע"י רואה החשבון של התאגיד. סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
עד חודש לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB

סיומות קבצים מותרים: pdf, jpeg, jpg, gif, doc, docx, png. עד גודל של 2 MB
כפי שמופיע בנוהל היועצים, סעיף 6.5
1. ידוע לי כי על מנת להיכלל בספר היועצים והמתכננים, תידרש חוות דעתו של מנהל המחלקה הרלוונטי לעניין, וכי חוות דעת זו הינה תנאי מקדים על מנת להיכלל ברשימה. 2. ידוע לי כי ייתכן ואדרש לקיים פגישה עם מנהל המחלקה הרלוונטי לצורך הכנת חוות דעתו. 3. ידוע ומובהר לי כי לצורך חוות דעתו של מנהל המחלקה, יילקחו בחשבון ניסיון קודם שלי במועצה ובגופים נוספים בהתאם להמלצות שיסופקו על ידי או בדיקה נוספת שתערוך המועצה. במסגרת זו יישקלו בין היתר עמידה בלוחות זמנים, טיב ואיכות העבודה, אמינות ועוד.
מבקש/ים להצטרף לרשימת היועצים והמתכננים לשנת 2021 של עיריית נצרת. הנני מצהיר בזאת כי ברשותי כל האישורים, ההסמכות, התעודות וההיתרים עפ"י כל דין לעסוק בסוגי העבודות והייעוץ שציינתי בטופס הנ"ל. כמו כן, צירפתי לבקשתי זו את כל המסמכים והמידע הנדרשים לצירופי וכי כל האמור בהם אמת. במידה ויחולו שינויים בפרטים שנמסרו לעיל אני מתחייב לעדכנכם מיידית.
​​