قانون حرية المعلومات

​חוק חופש המידע שנכנס לתוקפו במאי 1998 – התשנ"ח קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבלת מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע ללא צורך לנמק והממונה מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק.
 

מידע​​

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב;

"קבלת מידע"​

לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו;
  נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן
 1. בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה או למי שהוסמך לכך על ידו; אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 2. הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ30- ימים מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשתו; ראש הרשות הציבורית, או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי להאריך את התקופה האמורה, במקרה הצורך, ב30- ימים נוספים, ובלבד שהודיע על כך למבקש בכתב, ונימק את הצורך בהארכת התקופה.
 3. ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך, הארכה נוספת, את התקופה האמורה בסעיף קטן (ב), בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש תוך התקופה האמורה, אם בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש יש צורך להאריך את התקופה; ההארכה הנוספת לא תעלה על התקופה המתחייבת מהטעמים האמורים, ובכל מקרה לא תעלה על 60 ימים.
 4. החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע החלטתה תוך זמן סביר בנסיבות העניין אך לא יאוחר מ15- ימים, זולת אם קבע הממונה, מטעמים מיוחדים, כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר; הרשות תודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע לרשותו.
 5. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש; היה המידע ממוחשב, הוא יופק עבור המבקש באמצעים המשמשים דרך קבע את הרשות.
 6. החליטה הרשות הציבורית לדחות את בקשת המבקש, כולה או חלקה, תשלח למבקש הודעה בכתב שתפרט את נימוקי ההחלטה, ותיידע את המבקש על זכותו לעתור נגד ההחלטה לפי הוראות סעיף 17.
 
   • ​​​דחיית בקשות במקרים מסוימים.
   • הטפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה.
   • המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
   • לא ניתן לאתר את המידע.
   • מידע שבגילויו יש חשש לביטחון המדינה.
   • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות.
   • מדיניות בשלבי עיצוב, דיונים פנימיים.
   • מידע העלול לשבש תפקוד הרשות.
   • סוד מסחרי או מקצועי.
   • שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק.
   • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.
 

הגשת ערעור​

אם הוחלט לדחות את הבקשה, באופן חלקי או מלא, תשלח הודעה מנומקת בכתב, ובאפשרות הפונה להגיש לבית משפט מחוזי עתירה על ההחלטה, תוך 30 יום מקבלת ההודעה.
 

הגנה על צד שלישי​

 1. נתבקש מידע הכולל פרטים על אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השליש, והרשות הציבורית שוקלת לאפשר למבקש המידע לקבל את המידע, תודיע הרשות לצד השלישי, בכתב, על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע ותודיע על כך למבקש; קיבל אדם הודעה כאמור, רשאי הוא להודיע לרשות, בתוך 21 ימים, כי הוא מתנגד לבקשה, בנימוק שאין למסור את המידע, כולו או מקצתו, מכוח הוראות סעיף 9 או הוראות כל דין; 21 הימים האמורים לא יבואו במניין המועדים המנויים בסעיף 7.
 2. החליטה הרשות הציבורית לדחות את התנגדותו של הצד השלישי, תמציא לו, בכתב, את החלטתה המנומקת, ותודיע לו על זכותו לעתור נגד החלטתה על פי חוק זה.
 3. על אף האמור בסעיף 7(ב) לא תאפשר הרשות הציבורית את קבלת המידע המבוקש, בטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או בטרם הוחלט לדחותה, לפי העניין, אלא אם כן הודיע הצד השלישי שהתנגד, בכתב, כי הוא מוותר על זכותו להגישה. 

תיקון מידע

קיבל אדם מידע על אודותיו לפי חוק זה ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי הוא לפנות לרשות הציבורית בבקשה לתקנו
 
אגרות
גובה האגרה
   • ​​​אגרת בקשה – 20 ₪.
   • אגרת טפול – 30 ₪ , לכל שעת עבודה בטפול בבקשה, החל מהשעה הרביעית.
   • אגרת הפקה – 0.20 ₪ לכל עמוד צלום או פלט מחשב, או 2.5 ₪ לתקליטור.

 ​​פטורים מתשלום אגרות

 • אדם המבקש מידע על עצמו אותו ניתן לקבל בלשכה רשות האוכלוסין הקרובה למקום המגורים.
 • מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן חל"צ) הפועלת לקידום מטרה ציבורית (כהגדרתה בסעיף 9 (2) (ב) לפקודת מס הכנסה).
 • לשם קבלת הפטור: על המבקש להציג אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך על פי דין.
 • אדם המבקש את המידע לצורך מחקר אקדמי. לשם קבלת הפטור: יש להציג אישור המעיד על זיקתו של המבקש למוסד האקדמי המוכר על ידי המל"ג.

 דרכי תשלום האגרה :

 • ​המחאה לפקודת עיריית נצרת, אותה יש להעביר  לידי הממונה על העמדת מידע לציבור.
 • תשלום במזומן או בכרטיס אשראי או בהמחאה – באחת מקופות העירייה.
 • תשלום בהעברה בנקאית לחשבון עיריית נצרת בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ סניף נצרת ראשי 639, חשבון מספר 1003161 עבור: אגרת חופש המידע.לאחר ההעברה הבנקאית  יש לעדכן את הממונה על העמדת מידע לציבור על ביצוע התשלום, באמצעות משלוח העתק מסמך הבנק על ההעברה הכספית.