מכרזים

اسم المناقصة כותרתرقم المناقصة מס' מכרזالموعد الأخير لتقديم الطلب מועד הגשהקובץתיאורכפתור לפרטים נוספים
אספקת שירותי מתאמי ושירותי מחשוב למוסדות העירייה03-202129/04/2021 13:00:00
 • עיריית נצרת (להלן: "העירייה"), מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת שירותי מתאמי ושירותי מחשוב למוסדות העירייה.
 • ניתן לרכוש את חוברת המכרז ומעטפת המכרז במשרדי הגבייה בעירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך של - 500 ₪ לכל מעטפת שלא יוחזר החל מתאריך 30.03.2021.
 • ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר העירייה בכתובת nazareth.muni.il החל מתאריך 30.03.2021.
 • לפריטים נוספים ניתן להתקשר לטלפון מס 04-6459350 ו/או בכתובת rafa.m@nazareth.muni.il.
 • יש לצרף ערבות בנקאית בסך -.50,000 ₪ בהתאם לתנאי המכרז בתוקף עד 31.05.2021 לפי הנסח המצורף עם מסמכי המכרז.

להלן לו"ז למכרז:

מסתיאורתאריך
01מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות דואר אלקטרוני rafa.m@nazareth.muni.il

תאריך: 15.04.2021

שעה: 15:00

02מועד אחרון למענה בכתב על השאלות ע"י העירייה

תאריך: 19.04.2021

שעה: 15:00

03מועד אחרון להגשת ההצעות במסירה ידנית בלבד בבניין העירייה הראשי

תאריך: 29.04.2021

שעה: 12:00

 

 • בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז יגברו התנאים והכללים במסמכי המכרז.
 • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
עלי סלאם
ראש עיריית נצרת
פתח מידע נוסף
תיאור
 • עיריית נצרת (להלן: "העירייה"), מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת שירותי מתאמי ושירותי מחשוב למוסדות העירייה.
 • ניתן לרכוש את חוברת המכרז ומעטפת המכרז במשרדי הגבייה בעירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך של - 500 ₪ לכל מעטפת שלא יוחזר החל מתאריך 30.03.2021.
 • ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר העירייה בכתובת nazareth.muni.il החל מתאריך 30.03.2021.
 • לפריטים נוספים ניתן להתקשר לטלפון מס 04-6459350 ו/או בכתובת rafa.m@nazareth.muni.il.
 • יש לצרף ערבות בנקאית בסך -.50,000 ₪ בהתאם לתנאי המכרז בתוקף עד 31.05.2021 לפי הנסח המצורף עם מסמכי המכרז.

להלן לו"ז למכרז:

מסתיאורתאריך
01מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות דואר אלקטרוני rafa.m@nazareth.muni.il

תאריך: 15.04.2021

שעה: 15:00

02מועד אחרון למענה בכתב על השאלות ע"י העירייה

תאריך: 19.04.2021

שעה: 15:00

03מועד אחרון להגשת ההצעות במסירה ידנית בלבד בבניין העירייה הראשי

תאריך: 29.04.2021

שעה: 12:00

 

 • בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז יגברו התנאים והכללים במסמכי המכרז.
 • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
עלי סלאם
ראש עיריית נצרת
שכירות מבנה חינוכי - תיקון מספר מכרז מ 05/2021 ל- 06/202106-202126/04/2021 13:00:00

 • עיריית נצרת (להלן: "העירייה"), מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת מקרקעין לשימוש במבנה חינוכי.
 • ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר העירייה בכתובת nazareth.muni.il החל מתאריך 01.04.2021.
 • עלות השתתפות במכרז הינה 4,000 ₪ שלא יוחזרו.
 • לפריטים נוספים ניתן לפנות לכתובת הדואר office@avi-goldhammer.com.
 • על המציע לצרף ערבות בנקאית על סך של 50,000 ₪ בתוקף עד 31.05.2021.
 

 להלן לו"ז למכרז:

מסתיאורתאריךשעה
01סיור מציעים (חובה)8.4.202113:00
02מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לדואר אלקטרוני office@avi-goldhammer.com13.4.202113:00
03מועד אחרון למענה בכתב על השאלות ע"י העירייה19.4.202113:00
04מועד אחרון להגשת ההצעות במסירה ידנית בלבד בבניין העירייה הראשי - בתיבת המכרזים (גב' עולה זהר)26.4.202113:00

 • בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז יגברו התנאים והכללים במסמכי המכרז.
 • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
עלי סלאם
ראש העיר נצרת
פתח מידע נוסף
תיאור

 • עיריית נצרת (להלן: "העירייה"), מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת מקרקעין לשימוש במבנה חינוכי.
 • ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר העירייה בכתובת nazareth.muni.il החל מתאריך 01.04.2021.
 • עלות השתתפות במכרז הינה 4,000 ₪ שלא יוחזרו.
 • לפריטים נוספים ניתן לפנות לכתובת הדואר office@avi-goldhammer.com.
 • על המציע לצרף ערבות בנקאית על סך של 50,000 ₪ בתוקף עד 31.05.2021.
 

 להלן לו"ז למכרז:

מסתיאורתאריךשעה
01סיור מציעים (חובה)8.4.202113:00
02מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לדואר אלקטרוני office@avi-goldhammer.com13.4.202113:00
03מועד אחרון למענה בכתב על השאלות ע"י העירייה19.4.202113:00
04מועד אחרון להגשת ההצעות במסירה ידנית בלבד בבניין העירייה הראשי - בתיבת המכרזים (גב' עולה זהר)26.4.202113:00

 • בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז יגברו התנאים והכללים במסמכי המכרז.
 • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
עלי סלאם
ראש העיר נצרת
שכירות מבנה חינוכי05-202119/04/2021 13:00:00
 • עיריית נצרת (להלן: "העירייה"), מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת מקרקעין לשימוש במבנה חינוכי.
 • ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר העירייה בכתובת nazareth.muni.il החל מתאריך 30.03.2021.
 • לפריטים נוספים ניתן להתקשר לטלפון מס' 04-6459207 ו/או בכתובת  maha.m@nazareth.muni.il.
 • על המציע לצרף ערבות בנקאית על סך של 50,000 ₪ בתוקף עד 31.05.2021.

להלן לו"ז למכרז:

מסתיאורתאריךשעה
01סיור מציעים (חובה)05.04.202113:00
02מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות דואר אלקטרוני maha.m@nazareth.muni.il08.04.202113:00
03מועד אחרון למענה בכתב על השאלות ע"י העירייה12.04.202113:00
04 מועד אחרון להגשת ההצעות במסירה ידנית בלבד בבניין העירייה הראשי – בתיבת המכרזים (גב' עולה זהר)19.04.202113:00
 • בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז יגברו התנאים והכללים במסמכי המכרז.
 • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
עלי סלאם
ראש העיר נצרת
פתח מידע נוסף
תיאור
 • עיריית נצרת (להלן: "העירייה"), מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת מקרקעין לשימוש במבנה חינוכי.
 • ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר העירייה בכתובת nazareth.muni.il החל מתאריך 30.03.2021.
 • לפריטים נוספים ניתן להתקשר לטלפון מס' 04-6459207 ו/או בכתובת  maha.m@nazareth.muni.il.
 • על המציע לצרף ערבות בנקאית על סך של 50,000 ₪ בתוקף עד 31.05.2021.

להלן לו"ז למכרז:

מסתיאורתאריךשעה
01סיור מציעים (חובה)05.04.202113:00
02מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות דואר אלקטרוני maha.m@nazareth.muni.il08.04.202113:00
03מועד אחרון למענה בכתב על השאלות ע"י העירייה12.04.202113:00
04 מועד אחרון להגשת ההצעות במסירה ידנית בלבד בבניין העירייה הראשי – בתיבת המכרזים (גב' עולה זהר)19.04.202113:00
 • בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז יגברו התנאים והכללים במסמכי המכרז.
 • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
עלי סלאם
ראש העיר נצרת

​​
לצפ​ייה בארכיון >