חוקי עזר

קישור לקובץמסנן
אגרת תעודת אישור
אספקת מים
בית המטבחיים
בניית ביבים
הוצאת אשפה
היטל ביוב
העמדת רכב וחנייתו
הצמדה למדד
הריסת מבנים מסוכנים
מודעות ושלטים
ניקוי בורות שופכין וביבים
ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבתים
סלילת רחובות
עקירת עצים
פיקוח על כלבים ובעלי חיים
פתיחת עסקים וסגירתם
רוכלים
רשיונות לאופניים
רשיונות לסבלים והפיקוח עליהם
שחיטת עופות
שימור רחובות
שמות לרחובות ולוחיות מספר לבנינים
שמירת ניקיון ואיסור עישון
אגרת ביוב