רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים עושה מאמצים לשיפור השירות לאזרח וייעול ופישוט תהליך קבלת רישיון עסק, תהליך הרישוי הינו תהליך ארוך ומורכב מאחר שנדרשים אישורים של גורמים שונים, בהתאם למהות העסק, יחד עם זאת ניתן לקצר את תהליך הרישוי באמצעות ביצוע מהיר וקפדני של כל דרישות גורמי הרישוי.
מגיש הבקשה יוכל לקבל הנחייה מוקדמת עם הגשת הבקשה לרישוי עסק, מהם גורמי הרישוי אשר יהיו מעורבים במתן האישורים במסגרת תהליך הרישוי. ההליכים המפורטים כאן מציינים באופן כללי ותמציתי את השלבים השונים לצורך קבלת רישיון לעסק, מילוי נכון אחר ההוראות יקל עליך לקבל את הרישיון לעסק, אין באתר זה פירוט מלא של כל הדינים והתנאים הקיימים אלא מדובר בכלי עזר אינפורמטיבי להבנת הנושא.
בטרם רכישת/שכירת עסק ולפי הגשת הבקשה לרישיון עסק, אנא פנה למחלקת רישוי עסקים לשם קבלת מידע מוקדם. מחלקת רישוי עסקים תוכל למסור לך, בהתאם למידע הקיים בתיק העסק, האם צפויות בעיות בקבלת הרישיון והאם יש תנאים מתאימים לניהול העסק המבוקש.
מחלקת רישוי עסקים תעמוד לרשותך ותסייע לך בהכנת מסמכי הבקשה לרישיון עסק בהקדם האפשרי.

​​חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים מטיל חובת רישוי ופיקוח על סוגים רבים של עסקים, החוק נועד להבטיח מטרות שונות אשר הוגדרו במפורט בסעיף 1 לחוק:
 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות.

מהו רי​​שיו​​ן עסק

רישיון לניהול עסק הינו אישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעלים של עסק מסוים, לפתיחתו ולניהולו של העסק בהתאם לדין.

למי נחוץ רישיון ​לניהול​ עסק?

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995 - (להלן : "הצו") קובע אילו עסקים חייבים ברישיון עסק.
הצו מונה 10 קבוצות של עסקים הטעונים רישוי:
 1. בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
 2. דלק ואנרגיה.
 3. חקלאות ובעלי חיים.
 4. מזון.
 5. מים ופסולת.
 6. מסחר ושונות.
 7. עינוג ציבורי, נופש וספורט.
 8. רכב ותעבורה.
 9. שירותי שמירה ואבטחה.
 10. תעשיה ומלאכה.
יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בהוצאת רישיון עסק, לפני תחילתו. ככלל, לא מומלץ לבצע צעדים בעלי משמעות כלכלית, לרבות שינויים בעסק קיים, לפני בדיקה שניתן יהיה להוציא רישיון עסק בכתובת המבוקשת.
פירוט מלא ומדויק של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו, מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בדבר הוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו של העסק.
עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית מידית והגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.

רישיון ל​​עסק חדש

הגשת ב​קשה

תקנות רישוי עסקים קובעות כי לבקשת רישיון עסק יצורפו המסמכים הבאים:
 • תרשים סביבה.
 • מפה מצבית.
 • תכנית עסק.

תכנית​ עסק

תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן: תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות את עריכתה בקנה מידה אחר.
 • החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק מתקני סניטציה שהיו בעסק כגון: אסלות וכיורים.
 • 3 מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק.
 • פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה.
 • מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה אם ישנן מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה, רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור.
 • מתקנים לאצירת אשפה ופינוייה.
 • ארובות.
 • מערכות וציוד כיבוי אש.
 • מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים אם ישנם.
 • המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות תכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל 1970.
 • מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה. שני חתכים כמפורט להלן:
  • חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרכי אוורורם.
  • חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה 1, המראה את גובהם ואוורורם בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים ריבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.
רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.
רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית העסק יצורפו חוות דעת של בכל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

הגשת תכ​נית עסק

כל תכנית תוגש ב-3 עותקים, התוכנית תרוכז על גבי גיליון אחד (מקובל כהרמוניקה), הדף הראשון של התכנית יכלול פרטי זיהוי של העסק כדלקמן: גוש, חלקה, כתובת העסק וטלפון העסק, שם בעל העסק, חתימתו וכתובתו, מהות העסק, מספר העובדים בעסק גברים ונשים, שם חתימה וחותמת עורך התוכנית כתובת וטלפון של עורך התכנית, מספר תיק בניין.

הטיפול בבקשה לרי​​שיון עסק

הטיפול בבקשה לרישיון עסק מחייב אישור על כך שהעסק המבוקש תואם את השימושים המותרים עפ"י היתר הבניה בתוקף וכן את שימושים המותרים עפ"י תכנית בניין עיר התקפה או מתוכננת כמו כן תבוצע בדיקה האם בעסק מקוימים דיני התכנון והבניה דהיינו כל הבניה חוקית.
אם ימצא כי העסק המבוקש אינו תואם לשימושים המותרים עפ"י היתר הבניה או תכנית תקפה הוא יוגדר כשימוש חורג כמשמעו בחוק התכנון והבניה.
לאחר אישור הבקשה מבחינה הנדסית היא תופנה ע"י רישוי עסקים לטיפול גורמי הרישוי כפי שיפורט להלן, בהתאם לסוג העסק המבוקש, כל אחד מהגורמים השונים יערוך בדיקה בעסק וידרוש לבצע את דרישותיו.
לאחר קבלת כל האישורים מגורמי הרישוי, יוצא רישיון כחוק, רשות הרישוי ונותני האישור השונים מוסמכים להתקנות תנאים שיצוינו ברישיון או בנספח נילווה אליו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו כמו כן רשאים גורמים אלו להוסיף תנאים במהלך זמן תוקף הרישיון בהתראה מתאימה ליישומם ולתוקפם כאילו ניתנו עם קבלת הרישיון.

אישור או דחיית בקשה למ​​​תן רישיון

כפי שפורט לעיל, חייב כל עסק לקבל את האישורים מאת הגורמים הרלוונטיים בהתאם למהות העסק, חובה לבצע את דרישות הגורמים השונים בהקדם האפשרי ולדווח להם על ביצוע דרישותיהם, על מנת לקצר את ההליכים לקבלת הרישיון.
אם אחד הגורמים נמנע מלהתיר את מתן הרישיון, תינתן על כך הודעה מאת מחלקת רישוי עסקים ואו ישירות מאת הגורם עצמו הודעה זו יכולה להיות סירוב למתן הרישיון או התניה כלשהי, בעל עסק אשר קיבל הודעה כאמור, מתבקש לפנות למחלקת רישוי עסקים על מנת לקבל הסברים על הסיבה המערכת את מתן הרישיון או השינויים אותם הוא נדרש לבצע, כדי לאפשר את המשך הטיפול בבקשה.

חידוש רישיון ​​תקופתי

תוקפו של הרישיון המציין בגוף הרישיון, תאריך התוקף נקבע עפ"י חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים, התאם לסוג העסק.
מחלקת רישוי עסקים תפעל באופן יזום לחידוש הרישיון ע"י הפניה לגורמי הרישוי הרלוונטיים, עם קבלת אישור גורמי הרישוי, ישלח לעסק רישיון חדש עם עדכון תאריך תוקף הרישיון.

שינויים בע​סק

לא רק עסק חדש טעון רישיון עסק לניהולו על שינוי בבית העסק כמפורט להלן מחייב הגשת תכניות חדשות:
 • תוספת או צמצום שטח.
 • שינויים בתוכנית העסק פנימיים וחיצוניים.
 • תוספת או צמצום סוגי עיסוקים.
 • שינוי בבעלות, תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע וכו׳.
 • סגירת עסק מחייבת הודעה.

תעריפ​ים ותשלומים

 • הגשת בקשה לרישיון: 324 ש"ח.
 • חידוש רישיון: 324 ש"ח.
 • חוות דעת מקדמית: 166 ש"ח.

היתרי​​ם מיוחדים

היתר להצבת שולחנות ו​​כסאות בשטח המדרכה

היתר להצבת שולחנות וכסאות בשטח המדרכה יינתן לבתי אוכל בלבד, בהתאם לחוק עזר למגדל העמק מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון התש"ן 1989. ההיתר טעון חידוש מידי שנה, בקשה להיתר תוגש בשני עותקים למחלקת רישוי עסקים, לבקשתה יצורף תרשים שיוגש אף הוא בשני עותקים, בקנה מידה של 1:50 בתרשים יצוינו מידות השטח, והוא יכלול את שטח חזית העסק עד לכביש כולל מכשולים ועצים המצויים בשטח עם מעל המדרכה קיימת קולונדה, יש להשאיר מעבר להולכי רגל, ברוחב 2 מטר בחזית העסק, קבלת ההיתר מותנית בתשלום אגרה ע"י בעל העסק באמצעות טופס תשלום חתום ע"י הקופה.

אירוע חד פ​​​עמי/המוני

בקשה לאישור לקיים אירוע חד פעמי או לתקופה מוגבלת תוגש במחלקת רישוי עסקים, הבקשה תעבור סבב אישורים של כל הגורמים הנוגעים בדבר, הרישיון יינתן רק בסמוך לפתיחת האירוע, לאחר ביצוע ביקורת אחרונה עם גמר ההכנות, בשל הצורך בתיאום הדוק בין בעל העסק לגורמים המאשרים ולוח זמנים קצר, יופנה בעל העסק לתיאום ישיר עם הגורמים הנ"ל.

"כללי הברזל" המחייבים את בעל עסק:

 • בטרם חתימת חוזה שכירות עם בעל הנכס, יש לברר במחלקות השונות בעירייה את מעמדו ומצבו של הנכס.
 • יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים האם סוג העסק אותו עומדים לפתוח נחשב עפ"י הדין כ"עסק טעון רישוי".
 • יש לבדוק באגף ההנדסה האם המבנה שבו עומדים לפתוח את העסק נחשב מבנה חוקי, כלומר האם נבנה בהיתר כחוק והאם לא נעשו חריגות ושינויים בלא היתר.
 • יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים האם שטח המבנה וגודלו מתאימים לסוג העסק המבוקש, ישנם עסקים בעיקר בתחום המזון כגון: פיצריות, בתי קפה, מסעדות וכו' אשר נדרש לגביהם שטח מינימלי.
 • יש לברר האם לסוג העסק המבוקש יש דרישות מיוחדות הבאות למנוע או להקטין למינימום המותר מטרדים ומפגעים לסביבה לדוגמא: דרישה חלה על התקנת ארובות או מנדפים לעסקי מזון מסוימים או למפעלים הגורמים לאבק והמשתמשים בחורים עם ריחות חזקים כמו: נגריות, מצבעות, עבודות דפוס וכו' כמו כן, יש לבדוק אם יש דרישות מיוחדות לגבי מפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים דרישות מ\שמטרתן למנוע הזמרת שפכים בלתי מטוהרים למערכות הביוב העירונית וכו'.
עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפי לסגירה מנהלית מיידית והגשת כתב אישור בגין ניהול עסק ללא רישיון.
מספר עסקים עם רישיון 1232 עסק

עדואן כריים
מנהל מחלקת רישוי עסקים ותברואה ופיקוח