" קול קורא מס' 01/2019" פנייה לאיתור תאגידים ו/או מגורמים פרטיים (לרבות חברות לתועלת הציבור ועמותות) לגיוס תרומות עבור עיריית נצרת

תאריך: 22/05/2019
  • עיריית נצרת (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות בקול קורא מתאגידים ו/או מגורם פרטי (לרבות חברות לתועלת הציבור ועמותות) העומדים בתנאי נוסח פנייה זו (להלן: "המשתתף"/"התאגיד"), להגיש מועמדותם להתקשר עם העירייה בהסכם לגיוס תרומות למען מיזמים לרווחת תושבי העיר (להלן: "הפנייה" / "הקול הקורא").
  • המעוניינים מתבקשים להתעדכן בנוסח הפניה המלא, המופיע באתר האינטרנט העירוני בכתובת Nazareth.muni.il.
  • לפרטים נוספים יש לפנות אל גב. סוהיר עאקלה, מנהלת מדור חוזים ומכרזים  בטלפון 04-6459205 או בדואר אלקטרוני suhair.a@nazareth.muni.il.
  • את הצעת המשתתף יש להגיש במעטפה סגורה, במסירה ידנית בלבד, אל לשכת מנכ"ל העירייה  עד ליום 31.05.2019 בשעה 12:00 בצהריים.

עלי סלאם
ראש העיר