הגשת מועמדות להיכלל בספר היועצים והמתכננים

תאריך: 16/04/2018
  1. עיריית נצרת (להלן: "העירייה ") מתכבדת בזאת להזמין יועצים ומתכננים, להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה לביצוע עבודות מקצועיות הדרושות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים. בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 8/2016. קישור קול קורא- הגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים.
  2. על היועצים המבקשים להירשם למאגר היועצים של עיריית נצרת למלא את הטופס האינטרנטי הנמצא באתר העירייה WWW.NAZARETH.MUNI.IL  ולצרף את כל המסמכים המצורפים להזמנה זו כשהם חתומים במקור כאמור בהליך זה להלן. יש להגיש את טופס הרישום האינטרנטי עד לתאריך  30.4.18.
  3. כל מבקש רשאי להירשם במאגר היועצים ביותר מתחום אחד (כולל מספר תחומי משנה), ובלבד שהוא מילא את הטופס האינטרנטי במלואו כולל כל המסמכים הדרושים לפי הליך זה וציין זאת במפורש בבקשתו כי הוא מעוניין להירשם בתחומים הללו.
  4. רשאי כל אחד מן המציעים לפנות אל העירייה בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי ההזמנה או לחלק מהם  דרך הדואר האלקטרוני eman.b@nazareth.muni.il.
  5. העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אופן הגשת המועמדות

ההרשמה תסתיים ביום שני 30/04/2018 בחצות.

להגשת מועמדות יש למלא טופס בקשה - ללחוץ כאן לפתיחת הטופס